штали

Нашите монтажни штали, како и полските натстрешници за слободно чување преживари, се исклучително функционални објекти во сточарството бидејќи имаат надворешна цврста конструкција направена од дупло пресувани цевки, а внатрешноста на објектите е флексибилна така што постои можност за менување на боксовите според потребите во процесот на одгледување.

Лизгачка врата – лизгачката врата може да се постави на двете чела или, според потребите на клиентот, ги вградуваме и на бочните страни на објектот. Конструкциски, вратата е изведена како висечка лизгачка врата, а големината на отворот на вратата зависи од ширината на објектот, т.е. големината на отворот на вратата може да биде половина од ширината на објектот, висината на лизгачката врата е еднаква на висината на попречната греда на објектот.
Лизгачка врата – лизгачката врата може да се постави на двете чела или, според потребите на клиентот, ги вградуваме и на бочните страни на објектот. Конструкциски, вратата е изведена како висечка лизгачка врата, а големината на отворот на вратата зависи од ширината на објектот, т.е. големината на отворот на вратата може да биде половина од ширината на објектот, висината на лизгачката врата е еднаква на висината на попречната греда на објектот.
Отвор за воздух - се протега по целата должина на објектот, поради што е можно повеќе да се избегнува внатрешната кондензација.
Профилите „U“ се заварени на конструкцијата, за клиентите да можат да постават даски што ќе спречат директен контакт на добитокот со церадата
поцинкувани цевки кои се зајакнати така што црната цевка фи 54мм/4мм е втисната во надворешната поцинкувана цевка фи 60мм/2мм. И попречната цевка е зајакната. Бочните страни влегуваат во триаголна решетка до попречната цевка што создава силна конструкција. Конструкцијата може да се темели со клинови во земја, односно асфалт или се типла во бетон.
Квалитетна церада од 680 г/м2 од германскиот производител Мелер

Покрај боксовите, нашите штали содржат и простор за хранење, патека и, доколку е потребно, коса плоча. Дополнителна посебна карактеристика се бочните страни кои се подвижни и можат да се отвораат и затвораат според потребите и временските услови.

Полските натстрешници за добиток, т.н. полски штали, им овозможуваат на преживарите да се засолнат во случај на временски непогоди, односно да имаат можност за дополнителна исхрана и слично во овие објекти.

Кај слободното одгледување добиток на отворен простор во текот на целата година, ваквите објекти се покажаа како најоптимални решенија.

Најчесто поставувани прашања

Која е цената на објектите на Ароса Гранде по м2?

Цената на метар квадратен зависи од видот и површината. Бидејќи секој објект е специфичен и приспособен на желбите на купувачот, за жал, општ ценовник не е достапен. Продажниот тим подготвува понуда или дава информативна цена во рок од максимум 5-10 работни дена по добивањето на сите потребни податоци за пресметката.

Кое е очекуваното време на испорака на објектот?

Времето на испорака се одредува поединечно – во зависност од моменталниот обем на работа на нашата компанија и големината на објектот. Вообичаеното време за испорака на објектите е од 45 до 60 дена.

Колку трае гаранцијата и животниот век на објектот?

Гарантниот рок за ПВЦ покривката е 5 години.

Според нашето искуство, животниот век на конструкцијата не е ограничен, бидејќи компонентите на конструкцијата се поцинкувани и може да се користат до 30 години без проблеми.

Како се подготвува теренот?

Теренот треба да биде што порамен. Потребна е нивелација на теренот со максимален пад до 2% во ширина и висина. Тунелот може да се постави на набиен песок, кршен камен, асфалт или бетон. Потребната дебелина односно носивост на почвата зависи од ширината, носивоста на конструкцијата и барањата на купувачот.

Која боја на ПВЦ покривка се препорачува?

Во повеќето случаи, препорачуваме бела проѕирна церада во средината на покривот, додека останатиот дел од објектот е зелен, сив или бел. Оваа комбинација овозможува доволно сончева светлина во објектот без дополнителна вештачка светлина, а со тоа ги намалува оперативните трошоци. Достапни се и други комбинации на бои од палетата на производителот.

Дали е можно на објектот да се додаде рекламен знак или лого?

Можеме да додадеме оглас (по договорена цена), доколку клиентот благовремено ни испрати рекламен знак или лого во соодветен дигитален формат. Откако ќе го добиеме логото и саканите димензии, изработуваме нацрт кој потоа го проследуваме до инвеститорот за потврда.

Дали конструкциите се изработени од челик или алуминиум?

Сите конструкции на Ароса Гранде се направени од челични профили, бидејќи челикот може да издржи поголеми оптоварувања и има подобри технички својства од алуминиумот кога се користи во градежништвото. Челичната конструкција најчесто е топло поцинкувана или (на барање на клиентот) обоена.

Може ли објектот на Ароса Гранде да се спои со постоечка зграда или објект?

ДА, но во овој случај потребна е посебна пресметка, и мора да се достават сите податоци за постоечката зграда.

Дали објектите на Ароса Гранде се произведуваат во Хрватска?

ДА, сите производи на Ароса Гранде се произведени во Хрватска и од материјали со сертифицирано потекло од ЕУ.

Дали е можно накнадно да се премести објектот на друга локација?

ДА. Целата конструкција е заварена во производниот процес и е составена со шрафови на лице место. Структурата може да се расклопи.

Што да направите ако церадата е оштетена?

Можеме да ја замениме. Нарачателот ги сноси следните трошоци: демонтажа, монтажа и завршни работи.